โครงการ การันตีนครชัยบุรินทร์ (Guarantee Nakhonchaiburin)

โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเครือข่ายผู้ประกอบการและสร้างแบรนด์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด การันตีนครชัยบุรินทร์ (Guarantee Nakhonchaiburin)

ปัจจุบันกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาทำหน้าที่ในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ตลอดจนทำหน้าที่ในการรับผิดชอบสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชนได้พัฒนาสถานประกอบการและและการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานได้โดยปัจจุบันกรมการท่องเที่ยวได้กำหนดและประกาศให้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวไทยจำนวน 5 มาตรฐานหลัก

KASIRA TEAM ได้รับความไว้วางใจจากโครงการในด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ เช่น การลงพื้นที่ถ่ายภาพและวิดีโอตามสถานประกอบการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ สร้างเว็บไซต์ของโครงการ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดีโอ Facebook Fanpage เพื่อประชาสัมพันธ์ บนสื่อต่างๆตามความต้องการของโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ของโครงการ